Споразум о заштити посетилаца

“Agreement on Protection of Visitors”, или Споразум о заштити посетилаца, директна је последица намере Савета бироа зелене карте да се омогући примена механизама тзв. “4th Motor Insurance Directive (4th MID)” и на грађане из земаља које нису чланице Европске Уније.

У основном делу Споразума, предвиђена је могућност да се оштећено лице, по повратку у своју земљу након незгоде коју је доживело у посећеној земљи, обрати свом Бироу зелене карте, који потом Бироу зелене карте земље настанка незгоде прослеђује упит са захтевом да се:

Изврши идентификација осигуравајућег друштва штетника (осигуравач коме се испоставља захтев за обештећењем) на бази регистарске ознаке;

Изврши идентификација возача или власника возила штетника, уколико у периоду од 6 недеља није било могуће утврдити осигуравача и ако то није противно одредбама закона земље настанка незгоде;

Прибаве документа која су неопходна или помажу у остваривању права на накнаду (нпр. Полицијски записник);
Уколико је у питању неосигурано возило, доставе детаљи о гарантном фонду земље настанка незгоде уз, кад год је то могуће, објашњења и корисне информације;

Основни споразум је потписан са Бироима зелене карте Грчке, Турске, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Хрватске, Словеније, Македоније и Швајцарске, као једним од најчешћих дестинација наших грађана, а у плану је да се на билатералној основи покрије читав регион, или бар његов део где постоје језичке баријере, у зависности од интересовања респективних Бироа.

Оштећена лица би, уз подношење захтева за поступање по Споразуму, требало да на располагање ставе сву документацију коју у том тренутку поседују, а која је везана за незгоду и која би могла бити од помоћи за брзу и лакшу идентификацију осигуравача штетника. Уколико не поседују документацију, могуће је механизам Споразума активирати само по основу информације о регистарској ознаци штетника. Рок за доставу информације од стране Бироа зелене карте земље настанка незгоде је 6 недеља.

 Након идентификовања осигуравача оштећени се упућује на истог, а осигуравач ће даље у складу са својим процедурама и законима земље настанка незгоде утврђивати чињенице неопходне за обраду захтева и исплату накнаде у складу са утврђеним стањем.

Удружење осигуравача Србије не може поднети захтев у име оштећеног, али ће овим путем олакшати поступак који претходи подношењу захтева што је и сврха Споразума.4th Motor Insurance Directive (4th MID)