Удружење осигуравача Србије подсећа возаче на законску обавезу да једном годишње, приликом регистрације моторног возила, купе и полису обавезног осигурања од аутоодговорности. То је обавезна полиса која се користи за накнаду штете причињену трећим лицима, употребом возила.  

Уколико моторно возило којим је штета причињена не поседује полису осигурања, штету ће исплатити гарантни фонд при Удружењу осигуравача Србије, али је крајњи платилац целокупне штете власник тог возила. То може бити материјална и нематеријална штета, у зависности од тога да ли је у незгоди било повређених или је причињена само материјална штета. Ако договор са регресним дужником није могућ, покреће се судски спор који, по правилу, иде на штету починиоца незгоде. Тада се, на основни дуг, додају камата и судски трошкови, што знатно подиже укупну суму коју починилац незгоде треба да врати Удружењу осигуравача Србије. Укупан дуг тако може да достигне неколико хиљада, до неколико неколико десетина хиљада евра.

Један од највећих дугова према Удружењу осигуравача Србије био је виши од 100 хиљада евра, после шестогодишњег судског процеса, са свим каматама и трошковима. Дужник, који је причинио штету неосигураним трактором, био је приморан да прода кућу и имање да би подмирио штету коју је том приликом причинио. 

Најбољи начин да се избегну дугови у оволиким износима је редовна куповина полисе осигурања за моторно возило, што је и законска обавеза власника возила. Због тога, Удружење осигуравача Србије даје пуну подршку акцији МУП у откривању оних који чине прекршај јер управљају возилом након истека рока важења регистрационе налепнице, чиме ће бити смањен број оних који ће сами морати да надокнаде причињену штету.