О нама

О нама

Удружење осигуравача Србије је правни следбеник Удружења осигуравајућих организација Југославије које су основале организације за осигурање, фебруара 1968. године. Пратећи промене државног састава, Удружење је у марту 2004. године променило назив у Удружење осигуравајућих организација Србије и Црне Горе, а данашњи назив, Удружење осигуравача Србије, усвојен је на Скупштини Удружења у јулу 2006. године, после издвајања Црне Горе из државне заједнице.

Удружење осигуравача Србије је непрофитна организација и обавља послове од заједничког интереса чланова Удружења, јавна овлашћења поверена законом, послове за унапређење и развој осигурања, послове из области стручног усавршавања кадрова, покреће иницијативе за доношење и измену законских и других прописа из области осигурања и разматра и решава друга питања од заједничког интереса којa Удружењу повере оснивачи и чланови.

У оквиру јавних овлашћења, Удружење обавља послове националног бироа осигурања који произлазе из међународног споразума о осигурању власника моторних возила од одговорности за штете настале употребом моторних возила у земљи и иностранству; прописује и штампа обрасце и врши контролу употребе међународне карте за осигурање власника моторних возила од одговорности за штете настале употребом моторних возила у земљи и иностранству, као и обраду одштетних захтева у вези с тим осигурањем (зелена карта); води Информациони центар, Биро за накнаду штете и Регистар штетних догађаја; прикупља, обрађује, чува, доставља односно објављује на свом веб сајту податке од значаја за обављање послова поверених законом, укључујући и податке о постављеним одштетним захтевима по свакој полиси осигурања за примену бонус-малус система, које су друштва за осигурање дужна да достављају Удружењу; представља друштва за осигурање пред државним и другим надлежним органима у земљи и међународним организацијама за осигурање; обавља послове који настају у вези са обавезама гарантног фонда при Удружењу; одређује висину доприноса друштава за осигурање за образовање средстава гарантног фонда при Удружењу; управља средствима гарантног фонда при Удружењу; прима одштетне захтеве, врши њихову процену и ликвидацију, исплаћује осигурану суму, односно накнаду штете и остварује регресне захтеве гарантног фонда при Удружењу у случајевима предвиђеним законом; утврђује висину доприноса који уплаћују друштва за осигурање ради обезбеђивања средстава за извршење послова Удружења поверених законом; доноси Кодекс о понашању у пословима обавезног осигурања и обавља друге послове утврђене законом.

Oснивaчи Удружeњa су друштвa зa oсигурaњe и друштва за реосигурање која су oснoвaнa и кoja oбaвљajу дeлaтнoст oсигурaњa нa тeритoриjи Рeпубликe Србиje у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje oснивaњe друштaвa зa oсигурaњe, a кoja су свojим улoгoм у нoвцу или имoвини oснoвaлa Удружeњe. Oснивaчи Удружeњa су истoврeмeнo и њeгoви члaнoви. Удружење осигуравача Србије има 19 чланова. Чланови Удружења су сва друштва за осигурање која обављају послове обавезног осигурања у саобраћају у складу са законом, као и друштвa зa oсигурaњe и друштва за реосигурање кoja имajу дoзвoлу и кoja oбaвљajу дeлaтнoст oсигурaњa нa тeритoриjи Рeпубликe Србиje у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje oснивaњe друштaвa зa oсигурaњe и кoja су приступилa Удружeњу пoд услoвимa утврђeним Стaтутoм Удружења.

У оквиру Удружења постоји 14 стручних комисија, које одражавају заступљеност свих чланова Удружења. Стручне комисије у оквиру Удружења осигуравача Србије су:

 • Комисија за моторна возила (и систем бонус/малус),
 • Комисија за имовинско осигурање,
 • Комисија за зелену карту,
 • Комисија за информациони центар,
 • Комисија за правна питања,
 • Комисија за финансијска питања,
 • Комисија за актуарство,
 • Комисија за добровољно здравствено осигурање,
 • Комисија за животно осигурање,
 • Комисија за штете,
 • Комисија за спречавање превара,
 • Комисија за развој људских ресурса,
 • Комисија за маркетинг и односе са јавношћу и 
 • Комисија за управљање ризицима.
   
Top