Пројекат промоције младих кадрова Удружења осигуравача Србије

Пројекат промоције младих кадрова Удружења осигуравача Србије

У сврху промоције струке осигурања, као и пружања прилике младим и перспективним сарадницима за усавршавање знања и стручан развој у делатности осигурања, Удружење осигуравача Србије је посвећено ангажовању на пажљивом одабиру и стварању квалитетног стручног кадра из редова младих и образованих људи у Србији.

Кроз овакав пројекат, Удружење осигуравача Србије планира да путем темељне квалитативне селекције обави пријем у радни однос млађих сарадника до 30 година старости, који су већ стекли високо образовање, а притом немају екстензивно радно искуство.

Претходно изучавање научних области економске, правне, математичке и информатичке струке на студијама је основни услов пријема за кандидате, при чему је, осим високог образовања, додатни предуслов запослења активно знање енглеског језика, док ће предност имати кандидати који поседују знање још неког од светских језика.

Пријем у радни однос врши се на одређено време до годину дана, током којег ће млађи сарадници имати прилику да буду ангажовани на свим стручним пословима који се у Удружењу осигуравача Србије обављају везано за делатност осигурања.

Следи табеларни преглед основних критеријума и елемената за пријем у радни однос:

Назив позиције

Млађи сарадник

Организациони део у оквиру Удружења осигуравача Србије

Биро зелене карте, Гарантни фонд, Сектор за истраживање и развој, Информациони центар

Потребне године радног искуства кандидата

До 3 (три) године радног искуства

Неопходан ниво образовања (степен стручне спреме)

Стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године

Научна област изучавања

Економска, правна, математичка или информатичка

Страни језици и обученост

Активно знање енглеског језика

Радни однос који се заснива

Рад на одређено време, до 12 месеци

Удружење ће, осим месечне зараде, млађим сарадницима обезбедити и потребну опрему за рад, одговарајућу стручну литературу, уз постојање могућности за стручним усавршавањем у земљи и иностранству.

Акценат пројекта промоције младих кадрова је превасходно на интензивној едукацији млађих сарадника и обуци за рад на стручним пословима у области осигурања како би им се пружила прилика за стручно усавршавање и стицање адекватног радног искуства, а индустрији осигурања у Србији понудио квалитетан и стручно обучен кадар.

Заинтересовани кандидати могу послати своје пријаве у виду биографије са фотографијом и пропратним писмом на e-mail адресу: mladikadrovi@uos.rs најкасније до 30. јуна 2012. године.

Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.

 

Top