Зелена карта

Зелена карта

Коме да пријавим штету коју је проузроковао возач аутомобила са страним таблицама у Србији?
Уколико ино-осигуравајуће друштво штетника, односно аутомобила чијом је употребом проузрокована штета, има коресподента (осигуравајуће друштво у Србији које је уговором обавезано да у име друштва из иностранства врши обраду и исплату по штетама које су проузроковали њихови осигураници) на територији Србије, неопходно је да се оштећени директно обрати коресподенту. У случају да ино-друштво нема коресподента у Србији, одштетни захтев се може поднети Бироу зелене карте.

Шта се дешава са штетама које направе страна возила која немају одговарајућу међународну исправу односно која су неосигурана? Коме се подноси одштетни захтев?
Захтев се може упутити Гарантном фонду или Бироу зелене карте при Удружењу осигуравача Србије.

Шта се дешава уколико се незгода догоди на територији друге државе?
Уколико је незгода проузрокована моторним возилом регистарских ознака државе у којој се догодила незгода, оштећени се јавља осигуравачу штетника, јер се догађај сматра тзв. домаћом штетом. У случају да је незгоду проузроковао странац, резидент треће државе, онда се треба обратити Бироу зелене карте државе настанка незгоде.

Шта је све потребно од документације за пријаву штете?
За пријаву штете потребна је следећа документација: захтев за накнаду штете (преузима се директно у просторијама Удружења или са сајта www.uos.rs), полицијски записник о извршеном увиђају саобраћајне незгоде (оригинал или оверена копија)/Европски извештај, записник о оштећењу возила са фотографијама (оригинал), решење судије за прекршаје или кривична пресуда (оригинал или оверена копија), зелена карта штетника, медицинска документација (оригинал или оверена копија), рачун о поправци возила (ако је возило поправљaно) или обрачун вештака, фотокопија саобраћајне и возачке дозволе, као и фотокопија личне карте (или принт из читача за документе са чипом).

Ко сачињава записник о оштећењу возила?
Записник сачињава овлашћени проценитељ осигуравајућег друштва или судски вештак.

Колико траје обрада предмета?
Рок је од 45 до 90 дана по добијању осигуравајућег покрића, у зависности од достављене документације и спроведених вештачења.

Шта је покриће?
Потврда валидности осигурања штетника на дан незгоде.

Колико се чека на покриће?
За незгоде које су се догодиле пре 1. јануара 2011. године, период издавања покрића је ограничен на 3 месеца, а за незгоде настале након тог датума тај период је скраћен на шест недеља. Уколико ино-друштво или Биро не пруже одговор у датом року, сматра се да покриће постоји.

Шта се дешава уколико је зелена карта фалсификована?
Ако сте претрпели штету од возила за које се испостави да има фалсификовану зелену карту, постоје процедуре (Интерне регулативе Савета бироа) и механизми за заштиту права оштећеног лица, пре свега у смислу да је Биро земље штетника у обавези да гарантује по фалсификованим зеленим картама.

Шта се дешава уколико се не пружи покриће за возило или ако је незгоду проузроковало непознато или неосигурано возило?
Одштетни захтев се прослеђује Гарантном фонду. 

Да ли је потребна зелена карта за Црну Гору?
За возила са регистарским ознакама Србије или Црне Горе није потребна зелена картa приликом усласка на територију једне од ове две земље. Зелена карта није потребна ни за земље потписнице тзв. Мултилатералног споразума односно земље Европске уније, Хрватску, Швајцарску, Андору, Норвешку и Исланд, а неопходна је приликом посете моторним возилом БиХ, Македонији, Албанији, Турској, Русији, Белорусији, Украјини, Молдавији, Ирану, Израелу, Мароку и Тунису.

Када се плаћа гранично осигурање?
Уколико возило не поседује зелену карту тамо где је она неопходна, или валидну полису осигурања аутоодговорности приликом уласка у земље потписнице Мултилатералног споразума.

Top