UOS Удружење oсигуравача Србије

РЕЧНИК ОСИГУРАЊА

А

Актуар

Стручно лице које поседује вештине из области економије, математике и статистике и које примењује теорију вероватноће, статистику и финансијску математику на питања осигуравања, улагања средстава осигурања, финансијског управљања, демографије и друго. Актуар врши оцену финансијских последица непредвиђених догађаја, процену ризика, утврђивање адекватности резерви и оцену солвентности. Један од основних задатака му је дизајнирање и коришћење математичких модела којима се одређују премијске стопе и потребне резерве како би осигуравајуће друштво могло у потпуности да испуни све обавезе према осигураницима.