UOS Удружење oсигуравача Србије

РЕЧНИК ОСИГУРАЊА

Б

Банкоосигурање

Представља повезивање банака и осигурања уз давање обједињене понуде услуга осигурања и банкарских услуга. Динамичан развој осигурања живота као инструмента инвестирања у многим  развијеним земљама је узроковао смањење улагања у банке, што је резултирало новим видом продаје осигурања живота преко банака. Нудећи најшири могући избор финансијских услуга на једном месту банке и осигуравачи се надају ефикаснијем коришћењу потенцијала својих клијената и тиме повећању властитих профита. Главни аргументи за концепт банкоосигурања су смањење трошкова и боља искоришћеност постојећих канала продаје.

Берза осигурања

Организовано тржиште осигурања на којем се сусрећу понуда и тражња за осигурањем, односно осигуравачи, посредници у осигурању и остали субјекти заинтересовани за услуге осигурања, нуде се осигурања и склапају послови по устаљеном поступку.

Бонус

Попуст на премију уколико осигураник уопште није имао штету у претходном периоду осигурања или је није имао у одређеном износу. Обрачунава се годишње, приликом плаћања премије, у одређеном проценту. Бонусом се премија прилагођава појединачном ризику јер је доказано да осигураници којима се овај попуст унапред одобри од стране осигуравача имају знатно мањи број штета од осталих осигураника.

Бордеро

Листа, односно попис који се користи у пословима реосигурања и може бити бордеро премија што је списак ризика који чине портфељ реосигураника и бордеро штета што је списак ризика на којима се десио осигурани случај, односно на којима је у протеклом периоду штета делимично или у потпуности исплаћена.

Бруто премија

Новчани износ који осигураник плаћа осигуравачу за преузимање ризика у осигурање. Представља укупну премију, по једном уговору, или за поједину врсту или групу осигурања, или за цело друштво за осигурање. То је укупна премија или цена осигурања, тј. износ који осигураник плаћа у целости приликом склапања осигурања уколико уплата премије није другачије уговорена. Утврђује се према ценовнику премија осигуравача, односно према тарифама друштва за осигурање и то у јединственом проценту или новчаном износу. У важећем Закону о осигурању користи се термин премија осигурања, која означава збир функционалне премије и режијског додатка, при чему се функционална премија састоји од техничке премије, а може садржати и допринос за превентиву, ако је урачунат у премију осигурања.