UOS Удружење oсигуравача Србије

РЕЧНИК ОСИГУРАЊА

Ц

Цедент

Осигуравач који путем реосигурања цедира (уступа) један део свог ризика из закључених уговора о реосигурању на реосигуравача – цесионара, како би смањио ризике.

Цесионар

У делатности осигурања цесионар путем уговора о реосигурању као уговорна страна преузима део осигуравачеве обавезе, односно део његовог портфеља осигурања који овај као цедент није у могућности или не жели сам да сноси, у сврху смањења сопствених ризика.

Цилмеровање

Представља поступак прорачунавања намене и висине премије у осигурању живота по ком премије из почетних година у целини или делимично служе покрићу трошкова прибаве осигурања, чиме се успорава стварање математичке резерве у првим годинама осигурања што се касније током трајања осигурања надокнађује.