UOS Удружење oсигуравача Србије

РЕЧНИК ОСИГУРАЊА

Д

Датум почетка осигурања

Означава дан и време када креће осигуравајућа заштита, односно од када осигуравач почиње да носи уговорени ризик. Он се често не поклапа са датумом закључења уговора о осигурању и, ако се другачије не утврди, уговор производи правно дејство тек по истеку двадесет четвртог сата дана означеног као почетак осигурања. То практично значи да обавеза осигуравача за штетни догађај за осигурање које почиње нпр. 1. децембра почиње тек после поноћи тј. практично од 2. децембра. Притом, у том случају осигурање траје до двадесет четвртог сата оног дана који је у полиси наведен као датум истека осигурања (до поноћи тог дана).

Делимична штета

Јавља се када је остварењем осигураног случаја проузроковано само оштећење, а не и уништење осигураног предмета или када је код осигурања више ствари уништена само једна ствар. Оне су далеко чешће од потпуних штета што значајно утиче на утврђивање висине техничке премије, на процену ризика и планирање будућих обавеза осигуравача. За разлику од потпуних, делимичне штете не прекидају односе осигурања што значи да уговор и даље остаје на снази. Могу се јавити у свим гранама осигурања осим у осигурању живота.

Делимично каско осигурање

Осигурање које покрива само неке од ризика и код којег премија осигурања зависи од одабраних ризика.

Делкредере осигурање

Врста кредитног осигурања које се закључује између осигуравача и повериоца као уговарача осигурања, којим се поверилац као осигураник обезбеђује од немогућности наплате потраживања од дужника због настанка одређених ризика. Дужник је овде често изузет из осигуравајућих односа, а по правилу не зна и не мора знати да је осигурање склопљено. Ризици који се јављају код ове врсте кредитног осигурања су комерцијални, који су везани за дужниково пословање и његову способност отплате дуга и некомерцијални, када до неплаћања долази услед ратних, политичких или катастрофалних ризика.

Деривати осигурања

Деривати су изведене хартије од вредности које се креирају на неку другу основну активу, као нпр. на робу, друге хартије од вредности, девизе, каматне стопе или тржишне индексе, при чему кретање цена основне активе врши директан утицај на висину цена деривата. Најзначајнији деривати су: форварди, фјучерси, опције, варанти, конвертибилне хартије од вредности и слично. Деривати осигурања су финансијски деривати у чијој је основи ризик осигурања, њима се врши трансфер ризика осигурања на тржиште капитала емисијом дериватних инструмената. Омогућавају осигуравачима и реосигуравачима заштиту од негативних ефеката остварења ризика осигурања, а инвеститорима пружају могућност диверсификације портфеља, али и спекулација на олујама, земљотресима и другим штетним догађајима који условљавају остварење ризика осигурања.

Добровољно осигурање

Представља осигурање које је закључено слободном вољом уговарача осигурања, односно осигураника из искључиво економских разлога како би се заштитила имовина, имовински интерес, одговорност, здравље или живот. Проистиче из развијености свести о потреби за осигурањем која се задовољава склапањем уговора о осигурању са друштвом за осигурање. Према важећим законским прописима код нас, осигурање имовине и осигурање лица су начелно добровољни с тим да постоје изузеци који су строго уређени законом када говоримо о обавезним осигурањима. Код неких грана осигурања може се јавити да буду и добровољна и обавезна – на пример здравствено осигурање може бити до одређеног износа обавезно, а преко тога добровољно.

Државне хартије од вредности

Финансијски инструменти које емитују државни органи, државне организације и агенције и локални органи власти. Државне хартије од вредности се разликују у погледу намене и рочности. Њихови купци могу бити банке, друге финансијске институције укључујући осигуравајућа друштва, али и приватни инвеститори. Република Србија издаје краткорочне и дугорочне државне хартије од вредности у нематеријализованом облику. Њих могу куповати сва домаћа правна и физичка лица, а страна правна и физичка лица државне хартије од вредности могу куповати под условима које пропише Влада. Државне обвезнице су дугорочне хартије од вредности које емитује држава или неки њен орган или агенција, с наменом, првенствено, финансирања буџетског дефицита, односно за покриће државних дугова. Сматрају се првокласним јер носе најмањи кредитни ризик, с обзиром на то да је гарант испуњења обавеза држава. Државни записи су краткорочне дисконтне хартије од вредности које емитује Министарство финансија Републике Србије ради премошћавања временске неусклађености између прилива и одлива државног буџета.

Двоструко осигурање

Постоји уколико збир свота осигурања на које је осигуран исти предмет од истих опасности за исто време и то независно код више осигуравача, премашује стварну вредност осигуране имовине у тренутку настанка штете. Сматра се неважећим, уколико је закључено ради преваре у осигурању. У том случају се ништавост уговора о осигурању односи на све, а не само на касније закључене уговоре којима је премашена вредност осигуране ствари. Осигуравачу тада припада накнада штете коју је претрпео због закључења оваквог уговора што се обично изражава у праву осигуравача да задржи део премије обрачунатог до тренутка сазнања о ништавости. Ако до двоструког осигурања дође ненамерно, услед забуне кад уговарач осигурања и осигураник невезано један од другога осигуравају исти интерес, тада сви уговори остају пуноважни, али не могу у потпуности производити своја дејства. Како би се предупредила могућност неоправдане имовинске користи, двоструко осигурање се ближе уређује законским прописима и условима осигурања.