UOS Удружење oсигуравача Србије

Деривати осигурања

Деривати су изведене хартије од вредности које се креирају на неку другу основну активу, као нпр. на робу, друге хартије од вредности, девизе, каматне стопе или тржишне индексе, при чему кретање цена основне активе врши директан утицај на висину цена деривата. Најзначајнији деривати су: форварди, фјучерси, опције, варанти, конвертибилне хартије од вредности и слично. Деривати осигурања су финансијски деривати у чијој је основи ризик осигурања, њима се врши трансфер ризика осигурања на тржиште капитала емисијом дериватних инструмената. Омогућавају осигуравачима и реосигуравачима заштиту од негативних ефеката остварења ризика осигурања, а инвеститорима пружају могућност диверсификације портфеља, али и спекулација на олујама, земљотресима и другим штетним догађајима који условљавају остварење ризика осигурања.