UOS Удружење oсигуравача Србије

Добровољно осигурање

Представља осигурање које је закључено слободном вољом уговарача осигурања, односно осигураника из искључиво економских разлога како би се заштитила имовина, имовински интерес, одговорност, здравље или живот. Проистиче из развијености свести о потреби за осигурањем која се задовољава склапањем уговора о осигурању са друштвом за осигурање. Према важећим законским прописима код нас, осигурање имовине и осигурање лица су начелно добровољни с тим да постоје изузеци који су строго уређени законом када говоримо о обавезним осигурањима. Код неких грана осигурања може се јавити да буду и добровољна и обавезна – на пример здравствено осигурање може бити до одређеног износа обавезно, а преко тога добровољно.