UOS Удружење oсигуравача Србије

Државне хартије од вредности

Финансијски инструменти које емитују државни органи, државне организације и агенције и локални органи власти. Државне хартије од вредности се разликују у погледу намене и рочности. Њихови купци могу бити банке, друге финансијске институције укључујући осигуравајућа друштва, али и приватни инвеститори. Република Србија издаје краткорочне и дугорочне државне хартије од вредности у нематеријализованом облику. Њих могу куповати сва домаћа правна и физичка лица, а страна правна и физичка лица државне хартије од вредности могу куповати под условима које пропише Влада. Државне обвезнице су дугорочне хартије од вредности које емитује држава или неки њен орган или агенција, с наменом, првенствено, финансирања буџетског дефицита, односно за покриће државних дугова. Сматрају се првокласним јер носе најмањи кредитни ризик, с обзиром на то да је гарант испуњења обавеза држава. Државни записи су краткорочне дисконтне хартије од вредности које емитује Министарство финансија Републике Србије ради премошћавања временске неусклађености између прилива и одлива државног буџета.