UOS Удружење oсигуравача Србије

Двоструко осигурање

Постоји уколико збир свота осигурања на које је осигуран исти предмет од истих опасности за исто време и то независно код више осигуравача, премашује стварну вредност осигуране имовине у тренутку настанка штете. Сматра се неважећим, уколико је закључено ради преваре у осигурању. У том случају се ништавост уговора о осигурању односи на све, а не само на касније закључене уговоре којима је премашена вредност осигуране ствари. Осигуравачу тада припада накнада штете коју је претрпео због закључења оваквог уговора што се обично изражава у праву осигуравача да задржи део премије обрачунатог до тренутка сазнања о ништавости. Ако до двоструког осигурања дође ненамерно, услед забуне кад уговарач осигурања и осигураник невезано један од другога осигуравају исти интерес, тада сви уговори остају пуноважни, али не могу у потпуности производити своја дејства. Како би се предупредила могућност неоправдане имовинске користи, двоструко осигурање се ближе уређује законским прописима и условима осигурања.