UOS Удружење oсигуравача Србије

РЕЧНИК ОСИГУРАЊА

Ф

Франшиза

Део штете који, на основу закљученог уговора, осигураник сноси сам. Представља учешће осигураника у штети и тај део се појављује као одређени новчани износ или проценат штете. Може бити добровољна када осигуравач допушта уговарачу осигурања да сам одабере висину франшизе, у границама које одређује пракса осигурања, или обавезна франшиза када осигуравач на почетку одмах намеће франшизу у одређеном износу како би уопште прихватио ризик у осигурање.

Функционална премија

Део премије намењен спровођењу основне функције осигурања. Састоји се од техничке премије, а може садржати и допринос за превентиву ако је урачунат у премију осигурања.