UOS Удружење oсигуравача Србије

РЕЧНИК ОСИГУРАЊА

Г

Гарантна резерва

Представља законом утврђени облик резерве коју морају поседовати сви осигуравачи и која служи обезбеђењу трајног извршавања текућих и будућих обавеза друштва за осигурање. Законом су такође одређени најнижи износи гарантне резерве по врстама осигурања.

Гарантни фонд

Фонд из којег се у складу са законом обезбеђује обештећење особама које претрпе штету насталу употребом неосигураног или непознатог моторног возила, ваздухоплова или другог превозног средства, као и возила осигураних код осигуравача који су у међувремену отишли у стечај. Средства гарантног фонда обезбеђују се из доприноса осигуравача и других извора у складу са законом, а фонд се налази при Удружењу осигуравача Србије.

Гранична полиса

Исправа о осигурању коју возач, односно власник моторног возила узима на граничном прелазу, уколико нема или не може да докаже да има закључено осигурање од аутоодговорности за штете причињене трећим лицима које држава у коју улази признаје.

Групно осигурање

Представља осигурање којим се једним јединственим уговором о осигурању покрива већи број људи који по природи припадају некој скупини (запослени предузећа, чланови удружења и друго). Групним осигурањем уговарач осигурања (обично управа осигуране групе) плаћа премију осигурања за све осигуранике, тачно одређене или тачно описане, док осигуравач своју обавезу извршава појединачно према сваком члану групе. Због мањих трошкова прибаве и других предности за осигуравача, код групног осигурања се одобравају ниже премијске стопе и други повољнији услови у односу на појединачно осигурање.