UOS Удружење oсигуравача Србије

Гарантна резерва

Представља законом утврђени облик резерве коју морају поседовати сви осигуравачи и која служи обезбеђењу трајног извршавања текућих и будућих обавеза друштва за осигурање. Законом су такође одређени најнижи износи гарантне резерве по врстама осигурања.