UOS Удружење oсигуравача Србије

Групно осигурање

Представља осигурање којим се једним јединственим уговором о осигурању покрива већи број људи који по природи припадају некој скупини (запослени предузећа, чланови удружења и друго). Групним осигурањем уговарач осигурања (обично управа осигуране групе) плаћа премију осигурања за све осигуранике, тачно одређене или тачно описане, док осигуравач своју обавезу извршава појединачно према сваком члану групе. Због мањих трошкова прибаве и других предности за осигуравача, код групног осигурања се одобравају ниже премијске стопе и други повољнији услови у односу на појединачно осигурање.