UOS Удружење oсигуравача Србије

РЕЧНИК ОСИГУРАЊА

Х

Хипотекарно осигурање

Њиме се повериоцу, у случају ненаплате потраживања по основу датог хипотекарног зајма, исплаћује неизмирени део потраживања. Хипотекарним осигурањем се додатно покрива ризик повериоца као лица које одобрава хипотекарни зајам. Овим осигурањем олакшава се дужнику да нађе даваоца хипотекарног зајма па се стога дешава и да дужник као уговарач осигурања плаћа премију осигурања за рачун повериоца као осигураника.