UOS Удружење oсигуравача Србије

РЕЧНИК ОСИГУРАЊА

И

Имовина

Покретна и непокретна добра и/или права власништва правног или физичког лица, која се могу изразити у новчаном, материјалном и нематеријалном облику. Код предузећа то су средства која се користе у пословању и деле се у билансу стања на сталну и обртну имовину. Битна је карактеристика имовине постојање одређеног степена извесности да се њеном употребом може остварити будућа економска корист предузећа или појединца. У осигурању имовина представља јасан осигурљиви интерес, без обзира на власника.

Изјава о поравнању

Писана потврда којом осигураник изјављује да су пријемом наведеног новчаног износа намирена сва његова потраживања из штетног догађаја и њом се осигураник, уз постизање поравнања, одриче свих текућих и будућих захтева према осигуравачу из насталог осигураног случаја.