UOS Удружење oсигуравача Србије

РЕЧНИК ОСИГУРАЊА

K

Каренца

Раздобље на почетку уговореног трајања осигурања за време ког осигуравач није у обавези или је само у делимичној обавези према осигуранику ако наступи осигурани случај.

Каско осигурање

Осигурање превозног средства, његовог трупа, уређаја, опреме и прибора од оштећења, уништења или нестанка. Код каско-осигурања моторних возила, за разлику од осигурања од аутоодговорности, покривају се штете на сопственом моторном возилу. У зависности од обима покривених ризика, постоји пуно и делимично каско осигурање моторних возила.

Катастрофални ризик

Ради се о појединачној опасности која прети већој маси људи или имовине, чиме угрожава и финансијску снагу осигуравача. Код такве опасности не постоји редовно изравнање ризика деловањем закона великих бројева, већ, насупрот томе, што их је више, расте и могућност повећања обавезе осигуравача. Ту најчешће спадају природне непогоде, нпр. поплаве, земљотреси, олује, лавине, клизање тла, одрон земљишта и сл. као и већи пожари или експлозије у великим индустријским објектима, рушење путничког авиона са путницима, ратни, атомски ризици итд. Ако прихвате катастрофалне ризике у осигурање, да би били у стању да покрију своје обавезе, осигуравачи најчешће спроводе реосигурање или саосигурање, стварају резерве за катастрофалне губитке, настоје да постигну разуђеност осигураних објеката, ограничавају своте осигурања и слично.

Корисник осигурања

Физичко или правно лице којем припада накнада из осигурања. Када је корисник осигурања истовремено и уговарач осигурања, тада говоримо о једном лицу - осигуранику. Међутим, код уговора о осигурању у своје име, а за туђ рачун, уговарач осигурања није уједно и корисник осигурања, а чак не мора унапред бити познат ни осигуравачу ни кориснику осигурања, довољно је да је уговором о осигурању дефинисано на који начин се корисник осигурања одређује. У осигурању живота, честе су ситуације када је корисник осигурања треће лице, нпр. рођак, члан породице, старатељ, добротворна установа или неко друго лице и у таквим случајевима се такође употребљава појам корисник осигурања.

Култура осигурања

Поседовање свести код садашњих и потенцијалних осигураника о улози, потреби и значају осигурања. Обично је ниво културе осигурања сразмерно повезан са степеном развијености једне земље. Култура осигурања у једном делу зависи и од активности осигуравача који на различите начине покушавају да подигну свест људи о значају осигурања и тиме придобију нове осигуранике.