UOS Удружење oсигуравача Србије

Корисник осигурања

Физичко или правно лице којем припада накнада из осигурања. Када је корисник осигурања истовремено и уговарач осигурања, тада говоримо о једном лицу - осигуранику. Међутим, код уговора о осигурању у своје име, а за туђ рачун, уговарач осигурања није уједно и корисник осигурања, а чак не мора унапред бити познат ни осигуравачу ни кориснику осигурања, довољно је да је уговором о осигурању дефинисано на који начин се корисник осигурања одређује. У осигурању живота, честе су ситуације када је корисник осигурања треће лице, нпр. рођак, члан породице, старатељ, добротворна установа или неко друго лице и у таквим случајевима се такође употребљава појам корисник осигурања.