UOS Удружење oсигуравача Србије

РЕЧНИК ОСИГУРАЊА

М

Малус

Доплатак на премију који плаћа осигураник уколико је пријављена најмање једна штета за коју је одговоран осигураник.

Математичка резерва

Врста техничких резерви која се образује и обрачунава за измирење будућих обавеза по основу дугорочних уговора о животном осигурању.

Материјална штета

Штета на стварима, која је проистекла из њиховог уништења или оштећења или која је настала због повреде имовинског права оштећеног лица. У одређеним случајевима, материјална штета може настати и као последица нематеријалне штете коју је одређено лице претрпело као што је нпр. губитак зараде због радне неспособности лица проузроковане телесном повредом.

Меродавна премија

Представља премију текуће године увећану за преносну премију претходне и умањену за преносну премију наредне године. Меродавна премија се приписује одређеној пословној години при чему се њој, приликом билансирања, прибраја и незарађена премија пренета из претходне године за ризике у текућој години, као што се и искључује незарађена премија у текућој години која се преноси за наредну годину.