UOS Удружење oсигуравача Србије

Меродавна премија

Представља премију текуће године увећану за преносну премију претходне и умањену за преносну премију наредне године. Меродавна премија се приписује одређеној пословној години при чему се њој, приликом билансирања, прибраја и незарађена премија пренета из претходне године за ризике у текућој години, као што се и искључује незарађена премија у текућој години која се преноси за наредну годину.