UOS Удружење oсигуравача Србије

РЕЧНИК ОСИГУРАЊА

Н

Накнада штете

Грађанско-правни однос који за једну страну подразумева обавезу да другој страни плати одређену своту због штете која је проузрокована сопственом противправном радњом или због постојања објективне кривице. Дефинише се и као накнада из осигурања као испуњења основног осигуравајућег задатка у премијском осигурању.

Неживотно осигурање

Свака врста осигурања које не спада у осигурање живота. Основна подела осигурања у савременом осигурању је управо разврставање на неживотно и животно осигурање. Неживотно осигурање може да буде осигурање имовине, осигурање од одговорности и осигурање од незгоде, са својим бројним подврстама.

Неосигурано моторно возило

Возило чији власник није склопио осигурање од аутоодговорности, а био је дужан да га склопи у складу са законским прописима. Жртве неосигураног моторног возила заштићене су институцијом гарантног фонда, при чему исплатом штете оштећеном лицу гарантни фонд стиче право регреса према власнику неосигураног возила, односно штетнику.

Нерешена штета

Сваки пријављени осигурани случај који осигуравач у уговореном року од дана пријема обавештења није решио исплатом одштете или уговореног износа.

Несрећни случај

Догађај, односно стицај околности који је изненадан, непредвидив и независан од воље осигураника. Може да изазове смрт, телесну повреду, онеспособљеност, оштећеност здравља, умањење радне способности.