UOS Удружење oсигуравача Србије

Нерешена штета

Сваки пријављени осигурани случај који осигуравач у уговореном року од дана пријема обавештења није решио исплатом одштете или уговореног износа.