UOS Удружење oсигуравача Србије

РЕЧНИК ОСИГУРАЊА

O

Обавезно осигурање

Осигурање лица или имовине на основу закона, независно од воље учесника у осигуравајућем односу. Законска обавеза осигурања присутна је у свим државама. У Србији је прописано да се обавезно осигуравају власници односно корисници моторних возила од одговорности за штете причињене трећим лицима, путници у јавном превозу од последица несрећног случаја, власници односно корисници ваздухоплова од одговорности за штету нанету трећим лицима, положена средства грађана код банака и других финансијских установа итд.

Обавезно осигурање од несрећног случаја

Овој обавези подлежу власници, односно корисници аутобуса којима се обавља јавни превоз, превоз запослених и туриста, власници односно корисници свих врста шинских возила, пловила и ваздухоплова намењених превозу путника, власници или корисници такси и возила за изнајмљивање.

Обавезно осигурање од одговорности

Овим осигурањем се обезбеђује да онај ко је претрпео штету, увек може бити правично обештећен. С обзиром на то да осигуравач преузима на себе обавезу, избегава се случај да изазивач штете, због сиромаштва или неког другог разлога, не може да надокнади штету. Закључивање ове врсте осигурања такође је наметнуто законом.

Обрачуната штета

Износ који се добије после извршеног поступка обрачуна штете и који представља обавезу осигуравача према осигуранику.

Осигуравач

Правно лице које се Уговором о осигурању обавезује на накнаду штете, односно исплату уговореног новчаног износа кориснику осигурања односно осигуранику и то када се оствари обухваћени ризик. Осигуравачи се разликују по величини, врсти и обиму ризика које покривају, а могу се бавити једном или са више грана осигурања. Имајући у виду њихов изузетан друштвени и привредни значај, деловање осигуравача подлеже посебном државном надзору, уз неопходност располагања дозволе за рад осигуравача.

Осигурани случај

Настанак околности које, на основу закона или уговора о осигурању, обавезују осигуравача да осигуранику исплати одштету или учини шта друго. Осигурани случај је неизвестан и независан од воље уговарача осигурања, то је догађај чије наступање представља остваривање ризика који је обухваћен осигурањем.

Осигураник

Физичко или правно лице које закључује Уговор о осигурању у своје име и за свој рачун, обезбеђујући се од нежељеног дејства покривених ризика.

Осигурање

Форма управљања ризиком која се користи за ограничење потенцијалних губитака. Осигурањем се врши пренос ризика од губитка са једног ентитета на други, у замену за премију или гарантовани, мерљиви губитак којим се спречава већи или могућ ненадокнадив губитак. Осигурање је удруживање ризика случајних губитака трансферисањем таквих ризика на осигураваче (осигуравајуће компаније), који су сагласни да обештете осигуранике за такве губитке, обезбеде друге новчане користи када се штете појаве, или да пружају услуге повезане са таквим ризицима.

Осигурање моторних возила

Обухвата све врсте моторних возила и прикључних копнених возила. Дели се на добровољно каско осигурање и обавезно осигурање од одговорности моторних возила.

Осигурање од аутоодговорности

Осигурање од одговорности власника или корисника моторних возила за штету нанету трећим лицима односно за оштећења или уништења ствари приликом употребе возила. У скоро свим државама је уведено као обавезно осигурање.

Осигурање у пољопривреди

Представља посебну врсту имовинског осигурања која се примењује на пољопривредне произвођаче у циљу спречавања губитка прихода од аграрне делатности. Осигурање у пољопривреди није ограничено на усеве и плодове, већ се односи и на стоку, домаће и дивље животиње, а може се примењивати и на стакленике, у шумарству и код узгоја аквакултура. Представља технички веома комплексну активност и подразумева схватање сложених биолошких процеса и узрочно-последичних односа у пољопривреди (који нису увек лако уочљиви) од стране осигуравача, уз неопходност утврђивања везе између губитка који се осигурава и узрока тог губитка.

Оштећено лице

Лице које је претрпело штету од стране трећег лица (штетника) и које подноси захтев за накнаду штете.