UOS Удружење oсигуравача Србије

Осигурани случај

Настанак околности које, на основу закона или уговора о осигурању, обавезују осигуравача да осигуранику исплати одштету или учини шта друго. Осигурани случај је неизвестан и независан од воље уговарача осигурања, то је догађај чије наступање представља остваривање ризика који је обухваћен осигурањем.