UOS Удружење oсигуравача Србије

Обавезно осигурање

Осигурање лица или имовине на основу закона, независно од воље учесника у осигуравајућем односу. Законска обавеза осигурања присутна је у свим државама. У Србији је прописано да се обавезно осигуравају власници односно корисници моторних возила од одговорности за штете причињене трећим лицима, путници у јавном превозу од последица несрећног случаја, власници односно корисници ваздухоплова од одговорности за штету нанету трећим лицима, положена средства грађана код банака и других финансијских установа итд.