UOS Удружење oсигуравача Србије

Обавезно осигурање од одговорности

Овим осигурањем се обезбеђује да онај ко је претрпео штету, увек може бити правично обештећен. С обзиром на то да осигуравач преузима на себе обавезу, избегава се случај да изазивач штете, због сиромаштва или неког другог разлога, не може да надокнади штету. Закључивање ове врсте осигурања такође је наметнуто законом.