UOS Удружење oсигуравача Србије

Обрачуната штета

Износ који се добије после извршеног поступка обрачуна штете и који представља обавезу осигуравача према осигуранику.