UOS Удружење oсигуравача Србије

Пожарно осигурање

Осигурање од пожара представља једну од најстаријих и најразноврснијих врста осигурања којом се пружа економска заштита за оштећење или уништење некретнина, посебних објеката и покретних ствари. Њиме је обезбеђено покриће од основних и допунских ризика који се могу уговорити с тим да се обим покрића разликује код појединих осигуравача и у различитим земљама. Основни ризици код осигурања од пожара су најчешће: пожар, удар грома, експлозија, олуја, град, удар сопственог возила у осигурану грађевину, пад летилице, манифестације, демонстрације, а понекад се може укључити и земљотрес. Као допунске ризике обично је могуће додатно уговорити ризике поплава, бујица, изливања воде, клизања тла, одрона земљишта, снежне лавине, исцурења и друго. Свота осигурања на коју се уговара пожарно осигурање по правилу одговара заменској вредности. Друге врсте осигурања могу у себи садржати и осигуравајуће покриће од пожарног ризика.