UOS Удружење oсигуравача Србије

Предмет осигурања

Одређено материјално добро, односно материјални интерес, одговорност, човеково здравље или живот који су изложени могућности остварења ризика. Представља један од основних елемената уговора о осигурању.