UOS Удружење oсигуравача Србије

Премијска тарифа

Њом се одређује висина премије полазећи од јединствених мерила за све осигуранике у истој врсти осигурања и обухвата премијске стопе или премије у новчаном износу, поступак утврђивања премијске стопе или износа премије, мерила за обрачунавање попуста или доплатка на премију, најниже стопе премије до којих се може ићи применом бонуса, највише стопе у случају неповољног техничког резултата и друго. Утврђује се применом актуарске математике и не зависи од слободне воље осигуравача на тржишту већ од различитих актуарских метода, осигуравачевих посебности и врсте осигурања.