UOS Удружење oсигуравача Србије

Полиса осигурања

Представља основну исправу у писаној форми којом се одређују права и обавезе учесника и која као таква прати посао осигурања. Може бити у облику уговора о осигурању или доказног средства о склопљеном осигурању када садржи све најважније податке из закљученог уговора. Може представљати исправу о дугу када се без ње не може наплатити накнада штете од осигуравача или легитимацијску хартију када се њом доказује право на потраживање из осигурања. Појављује се и као хартија од вредности, а користи се и као доказ извршене уговорене обавезе када у одређеном послу постоји обавеза осигуравања. Издаје се на обрасцу који самостално састављају осигуравачи осим када су законски постављени одређени услови за облик у ком се сачињава.