UOS Удружење oсигуравача Србије

Премија осигурања

Новчани износ који уговарач осигурања треба да плати за осигурање.  Састоји се од функционалне премије и режијског додатка, при чему се функционална премија састоји од техничке премије, а може садржати и допринос за превентиву, ако је урачунат у премију осигурања. Техничка премија осигуравачу служи за подмирење обавеза из уговора о осигурању (за исплату одштета, уговорених сума осигурања), као и за измирење обавеза према реосигуравачу за све реосигуране ризике. Допринос за превентиву служи за финансирање активности намењених за превенцију односно спречавање ризика. Режијски додатак је део премије који је намењен за обављање послова осигурања односно за трошкове спровођења осигурања.