UOS Удружење oсигуравача Србије

Процена штете

Један од најважнијих послова који треба да помогне утврђивању висине одштете у случају настанка осигураног случаја. Осигуравач је дужан да започне процену штете одмах, а најкасније у року од три дана од дана пријема обавештења о насталом осигураном случају (осим код бројних штета, где је потребно више времена). Штету заједно процењују осигураник и осигуравач или њихови овлашћени представници.