UOS Удружење oсигуравача Србије

РЕЧНИК ОСИГУРАЊА

Ш

Шомажно осигурање

Њиме се предузећу надокнађује изгубљени добитак који се није могао остварити услед настанка штетног догађаја обухваћеног неким другим претходно закљученим осигурањем – најчешће осигурањем од пожара или осигурањем од лома машина. Овим осигурањем покривају се и одређени стални трошкови из пословања и обавезе који настају и оптерећују осигураника као да се његова делатност несметано одвија. Уговара се искључиво као допунско осигурање што значи да је услов за закључење ове врсте осигурања да осигураник са осигуравачем претходно закључи и основно осигурање. Назива се и осигурањем од прекида рада или осигурањем од губитка зараде.