UOS Удружење oсигуравача Србије

РЕЧНИК ОСИГУРАЊА

Р

Реосигуравач

Предузеће тј. компанија која преузима део обавезе по одређеном ризику који носи осигуравач, за шта добија премију реосигурања.

Реосигурање

Поступак којим осигуравач преноси део ризика (понекад и цео ризик) на реосигуравача. Најчешће се примењује када осигуравач није у стању да због ограничених новчаних способности самостално преузме неки тежак ризик. У реосигурању, осигуравач (цедент) плаћа део премије осигурања реосигуравачу (цесионару) као премију реосигурања, при чему се цесионар обавезује да ће цеденту у случају настанка осигураног догађаја надокнадити део обавезе према осигуранику.

Ризик

Представља шансу да нешто што ће се десити може имати утицај на остварење постављених циљева, а може се мерити у односу на последице и вероватноћу настанка. Ризик представља догађај који се може, али не мора остварити, чије последице могу бити негативна и позитивна одступања од постављеног циља, односно жељеног или очекиваног исхода. У осигурању ризик се обично повезује са вероватноћом настанка штете, односно неизвесношћу да ли ће се штета десити или не, чиме се фокус ризика у осигурању ставља на потенцијалне негативне исходе.