UOS Удружење oсигуравача Србије

Ризик

Представља шансу да нешто што ће се десити може имати утицај на остварење постављених циљева, а може се мерити у односу на последице и вероватноћу настанка. Ризик представља догађај који се може, али не мора остварити, чије последице могу бити негативна и позитивна одступања од постављеног циља, односно жељеног или очекиваног исхода. У осигурању ризик се обично повезује са вероватноћом настанка штете, односно неизвесношћу да ли ће се штета десити или не, чиме се фокус ризика у осигурању ставља на потенцијалне негативне исходе.