UOS Удружење oсигуравача Србије

РЕЧНИК ОСИГУРАЊА

С

Самопридржај

Обим осигурања који примарни осигуравач задржава у свом портфељу приликом закључивања уговора о реосигурању. Самопридржај је највећи износ појединачних ризика или читавог портфеља ризика који осигуравач може да покрије сопственим средствима без угрожавања своје солвентности.

Саосигурање

Облик дистрибуције ризика путем заједничког учешћа већег броја осигуравача у покрићу одређеног ризика, односно одређене полисе осигурања. Сваки осигуравач који учествује у пословима саосигурања дели ризик, премију и накнаду штете по једном уговору о осигурању. Водећи осигуравач закључује са осигураником уговор о осигурању и њему други саосигуравачи поверавају наплату премије и решавање штета, при чему се међусобна расподела ризика између саосигуравача уређује посебним уговором. Код саосигурања своте до којих јемче поједини саосигуравачи никада не прелазе укупну уговорену вредност осигуране ствари или имовинске користи што је важна разлика између саосигурања и двоструког осигурања где се, такође, на страни осигуравача јавља више учесника.

Савет бироа

Међународно тело које чине представници државних савета Бироа зелене карте. Прати и управља развојем система зелене карте.

Скаденца

Период важења уговора о осигурању, односно период за који важи осигуравајуће покриће.

Сума осигурања

Представља новчани износ као горњи износ осигуравачеве обавезе који се исплаћује осигуранику уколико наступи осигурани догађај. Уноси се у полису осигурања или се уговором о осигурању, односно законом предвиђа начин њеног утврђивања када наступи осигурани догађај. У одређеним случајевима може бити прекорачена услед трошкова насталих поводом отклањања или умањења штете предузетих по налогу осигуравача.