UOS Удружење oсигуравача Србије

Самопридржај

Обим осигурања који примарни осигуравач задржава у свом портфељу приликом закључивања уговора о реосигурању. Самопридржај је највећи износ појединачних ризика или читавог портфеља ризика који осигуравач може да покрије сопственим средствима без угрожавања своје солвентности.