UOS Удружење oсигуравача Србије

Саосигурање

Облик дистрибуције ризика путем заједничког учешћа већег броја осигуравача у покрићу одређеног ризика, односно одређене полисе осигурања. Сваки осигуравач који учествује у пословима саосигурања дели ризик, премију и накнаду штете по једном уговору о осигурању. Водећи осигуравач закључује са осигураником уговор о осигурању и њему други саосигуравачи поверавају наплату премије и решавање штета, при чему се међусобна расподела ризика између саосигуравача уређује посебним уговором. Код саосигурања своте до којих јемче поједини саосигуравачи никада не прелазе укупну уговорену вредност осигуране ствари или имовинске користи што је важна разлика између саосигурања и двоструког осигурања где се, такође, на страни осигуравача јавља више учесника.