UOS Удружење oсигуравача Србије

Сума осигурања

Представља новчани износ као горњи износ осигуравачеве обавезе који се исплаћује осигуранику уколико наступи осигурани догађај. Уноси се у полису осигурања или се уговором о осигурању, односно законом предвиђа начин њеног утврђивања када наступи осигурани догађај. У одређеним случајевима може бити прекорачена услед трошкова насталих поводом отклањања или умањења штете предузетих по налогу осигуравача.