UOS Удружење oсигуравача Србије

Скаденца

Период важења уговора о осигурању, односно период за који важи осигуравајуће покриће.