UOS Удружење oсигуравача Србије

Уговор о осигурању

Код нас се односи осигурања заснивају уговором као правним послом, без обзира на то да ли је реч о добровољном или обавезном осигурању. Уговор о осигурању ствара обавезе за обе уговорне стране – осигураник се обавезује да плаћа премију осигурања, а осигуравач да сноси последице остварења ризика.