UOS Удружење oсигуравача Србије

РЕЧНИК ОСИГУРАЊА

В

Вансудско поравнање

Нагодба којом се у осигуравајућој делатности између учесника у спору, без учествовања суда, уређују облигацијски односи и тиме усваја обострано прихватљиво решење. Постизањем вансудског поравнања осигураник се одриче свих садашњих или будућих захтева према осигуравачу.

Вероватноћа

Изглед да ће се десити неки догађај, изражен бројчаном мером. У осигурању се користи статистичка вероватноћа која заједно са статистиком представља темељ савременог осигурања.

Вештачење

Поступак којим се разјашњавају све спорне и нејасне чињенице при прихватању ризика у осигурање, а нарочито приликом процене штете на осигураном објекту и телесних повреда или смртног случаја код осигураног лица када је потребно одговарајуће стручно знање.

Винкулација

Код уговора о осигурању ради се о одредби којом се осигураниково право потраживања преноси на неко треће лице, чиме се то право ограничава. Код решавања штете настале по основу винкулиране полисе осигуравач је дужан да пре давања налога за исплату прибави сагласност онога на кога гласи винкулација. Нарочито се користи од стране банака које као даваоци кредита обезбеђују своја потраживања винкулираним полисама осигурања у случају да дође до уништења или оштећења предмета за који је кредит одобрен.

Висина премије

Износ који се утврђује поступком тарифирања и који је осигураник дужан да плати осигуравачу како би био обезбеђен. Полазећи од разврставања ризика у тарифне групе, примењују се одговарајуће премијске стопе у сврху исправног обрачунавања премије. Постоје основна и допунска премија. Могу је одређивати и други чиниоци, као што су нпр. одређени попусти (бонуси) или доплаци на премију.

Висина штете

Новчани износ који је штета достигла. Ако се ради о осигураној штети, њена висина начелно одговара висини одштете, иако се та два износа не морају поклапати.

Власник моторног возила

Лице наведено у саобраћајној дозволи, односно лице које има право својине на возилу. То лице има обавезу закључивања уговора о осигурању и одговара према начелу одговорности проистекле из употребе моторног возила чији је власник.

Возач моторног возила

Лице које управља моторним возилом и које је одговорно за штету уместо власника возила или заједно са њим.