UOS Удружење oсигуравача Србије

Вансудско поравнање

Нагодба којом се у осигуравајућој делатности између учесника у спору, без учествовања суда, уређују облигацијски односи и тиме усваја обострано прихватљиво решење. Постизањем вансудског поравнања осигураник се одриче свих садашњих или будућих захтева према осигуравачу.