UOS Удружење oсигуравача Србије

Винкулација

Код уговора о осигурању ради се о одредби којом се осигураниково право потраживања преноси на неко треће лице, чиме се то право ограничава. Код решавања штете настале по основу винкулиране полисе осигуравач је дужан да пре давања налога за исплату прибави сагласност онога на кога гласи винкулација. Нарочито се користи од стране банака које као даваоци кредита обезбеђују своја потраживања винкулираним полисама осигурања у случају да дође до уништења или оштећења предмета за који је кредит одобрен.