UOS Удружење oсигуравача Србије

Висина премије

Износ који се утврђује поступком тарифирања и који је осигураник дужан да плати осигуравачу како би био обезбеђен. Полазећи од разврставања ризика у тарифне групе, примењују се одговарајуће премијске стопе у сврху исправног обрачунавања премије. Постоје основна и допунска премија. Могу је одређивати и други чиниоци, као што су нпр. одређени попусти (бонуси) или доплаци на премију.