UOS Удружење oсигуравача Србије

Власник моторног возила

Лице наведено у саобраћајној дозволи, односно лице које има право својине на возилу. То лице има обавезу закључивања уговора о осигурању и одговара према начелу одговорности проистекле из употребе моторног возила чији је власник.